Laboratorija susideda iš 6 padalinių

  • Cheminių tyrimų skyrius;

  • Mikrobiologinių tyrimų skyrius;

  • Šviežių pieno produktų tyrimų skyrius;

  • Sūrių – sviesto tyrimų skyrius;

  • Žalio pieno mėginių tyrimų skyrius;

  • Žalio pieno mėginių ėmimo skyrius.

KOKYBĖS POLITIKA IR TIKSLAI

TIKSLAS: Užtikrinti nešališką maisto produktų, jų žaliavų, maisto priedų, vandens tyrimų patikimumą ir tikslumą, užsakovų lūkesčių patenkinimą atliekamu tyrimų spektru.

Laboratorijos direktorius įsipareigoja:
Užsakovams teikti kokybiškas tyrimų paslaugas, užtikrinti tyrimų rezultatų kokybę ir konfidencialumą.
Aukštu techniniu lygiu bei kompetentingai atlikti tyrimus.
Pastoviai gerinti laboratorijos darbuotojų kvalifikaciją ir sąmoningumą, užtikrinant darbuotojų atsakomybę už produktų saugą ir kokybę, atliekamas pareigas ir kompetenciją.
Plėsti teikiamų paslaugų spektrą ir užtikrinti tikslų, savalaikį tyrimų atlikimą.
Savalaikiai supažindinti tyrimus atliekančius darbuotojus su vadybos sistemos dokumentais ir jų naujais leidimais.
Nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, užtikrinant jos atitiktį LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimams, bei jos rezultatyvumą.
Planuojant ir įgyvendinant pakeitimus išlaikyti nuoseklią veiklą.Užtikrinu, kad laboratorija neužsiima veikla, kuri gali sumažinti pasitikėjimą jos kompetencija, sąžiningumu, nešališkumu ar veiklos vientisumu.

Laboratorijos vadovybė įsipareigoja:
-Užtikrinti tikslų tyrimų atlikimą, vadovaujantis naujausiais norminių dokumentų reikalavimais bei naudojantis metrologiškai patikrintais ir sukalibruotais matavimo prietaisais ir priemonėmis.
– Užtikrinti darbo saugos reikalavimų laikymąsi laboratorijoje.
– Gerinti darbo sąlygas ir diegti modernią įrangą.
– Pripažinti kiekvieno darbuotojo įnašą į sėkmingą įmonės darbą.
– Sudaryti sąlygas darbuotojams kelti kvalifikaciją ir skatinti juos siekti kuo aukštesnių rezultatų.
– Siekti teigiamų rezultatų, dalyvaujant tarplaboratoriniuose tyrimuose.
– Užtikrinti darbo saugos reikalavimų laikymąsi laboratorijoje.
– Plėtoti ryšius su kitomis laboratorijomis.
– Kasmet peržiūrėti, plėtoti ir įgyvendinti vadybos sistemą ir nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

Laboratorijos direktorė
Rasa Ilskytė
2018 12 07